ترجة ق قل

ايام ق اي مر . اقتدا به رسول خدا از عهده همه مدعیان ایمان برنمى آید، بلکه آن کسى پیرو اوست که به خدا و روز واپسین امید دارد و خدا را بسیار یاد مى کند

2023-02-02
    فص ك
  1. قَـِل * ةـًَـيِّلا
  2. عکاس : غلامرضا بهرامی
  3. سوره قلم/متن و ترجمه
  4. by Zahra Karami
  5. ترجه دقو
  6. ش ‌ـ چاپ پنجم